Вашата Безопасност е наш приоритет

Съвети за комфортно и безопасно използване на природен газ у дома

Съвети за комфортно и безопасно използване на природен газ у дома

Винаги спазвайте изискванията за пожарна безопасност!

ПРИ ПОЖАР:
 1. Незабавно се обадете на тел. 112.
 2. Ако е безопасно, изключете газовите уреди и затворете крановете на газовата инсталация.
 3. Ако пожарът е в начален стадий, можете да се опитате да го загасите, без да поемате излишен риск.

Оставете монтажа и ремонта в ръцете на професионалисти!

 • Дейностите по изграждане на газови инсталации, монтаж и сервиз на газови уреди се извършват единствено от оторизирани техници.
 • При неизправност на Вашите газови уреди, незабавно се свържете със сервизната фирма, която ги поддържа.
 • Не предприемайте сами действия по отстраняване на повреди!
 • След ремонт на инсталацията или подмяна на газов уред е необходимо да бъде извършен технически преглед от специализиран независим орган, който е регистрирал инсталацията.

Поддържайте инсталацията и уредите!

 • Съгласно действащата нормативна уредба собственикът или ползвателят е длъжен да поддържа и да използва правилно инсталацията и газовите уреди.
 • Газовите инсталации подлежат на периодичен технически преглед всяка година, а газовите уреди – на 2 години.
 • Годността за безопасна експлоатация се удостоверява с ревизионен акт за съответствие с техническите изисквания издаден от лицензиран орган за технически надзор.
 • „Овергаз техника“ АД извършва тази дейност над 15 години и гарантира максималната сигурност и ефективно функциониране на всички уреди и системи във Вашият дом.
 • Не допускайте експлоатацията на нови газови инсталации и уреди, които не са преминали първоначален технически преглед от лицензирано лице за технически надзор. Ревизионния акт от прегледа гарантира, че при проектирането, производство и монтаж на инсталацията са спазени всички норми за безопасност.
 • Копия на издадените от технически надзор актове за периодичен технически преглед трябва да бъдат предоставени своевременно на „Овергаз Мрежи“ АД.

Спазвайте инструкциите и следете за изправната работа на уредите и инсталацията!

 • Стабилният и син на цвят пламък показва, че газовият уред е настроен и работи правилно.
 • При постоянно нестабилен и жълт на цвят пламък, както и при образуване на черни отлагания върху дъната на съдовете, трябва да се свържете със сервизната организация, която да извърши преглед и настройка на газовия уред.
 • Наблюдавайте състоянието на гъвкавите връзки към уредите и резбовите съединения в инсталацията.

Не възпрепятствайте вентилацията на помещенията и димоотвеждането на уредите!

 • Не запушвайте и не поставяйте препятствия пред вентилационните отвори.
 • Отвеждането на димните газове е от основно значение за доброто функциониране на уредите.

При продължително отсъствие

 • Затворете главния кран за подаване на газ в жилището.

Какво да направите, ако усетите миризма на газ?

 1. Отворете вратите и прозорците за да проветрите добре помещението.
 2. Не включвайте и не изключвайте електрическото осветление или електрически уреди.
 3. Не използвайте запалки, кибрити и други източници с открит пламък! Не пушете!
 4. Изключете газовите уреди и затворете главния кран за подаване на газ към газопроводната инсталация.
 5. Напуснете незабавно жилището! След като се отдалечите на безопасно разстояние се обадете на нашия телефон за спешни случаи*
 6. 0800 112 11 0800 112 11 и на телефон 112

  Ние ще се отзовем веднага, за да проверим инсталацията.

 7. Изчакайте пристигането на аварийния екип и изпълнявайте указанията, които ще получите.
 8. *Този телефон е изключително и само за спешни случаи! Моля, не ангажирайте линията.
Природният газ е сигурен енергоизточник.
Отговорната и правилна експлоатация на газовите уреди и инсталации гарантира Вашият комфорт и безопасност. Природният газ е сигурен енергоизточник

За повече информация относно безопасната и ефективна експлоатация на газовите уреди и инсталации, посететe:

www.overgas.bg